• Mitjans

  teamwork kids
  METODOLOGIES I APRENENTATGES

  · Aprenentatge de les llengües catalana, castellana i anglesa.
  · Treball de la lectura i l’escriptura des d’un enfocament constructivista potenciant el gust i l’hàbit lector.
  · Treball de destreses bàsiques per desenvolupar la comprensió lectora.
  · Apadrinament lector: activitat intercicle amb els companys de Cicle Superior.
  · Biblioteca.
  · Lectura compartida amb les famílies.
  · Grups de conversa.
  · Coneixement i interacció amb el món físic.
  · Desenvolupament de la competència social i ciutadana.
  · Competència matemàtiques.
  · Educació artística (música i plàstica).
  · Treball cooperatiu i projectes de treball.
  · Treball de la competència digital.
  · Competència d’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria.
  · Tutoria personalitzada, Escolta’m.
  ·Racons: diferents espais al voltant de les matemàtiques, la llengua i l’experimentació per desenvolupar la creativitat, la curiositat, l’interès per descobrir nous coneixements i l’autonomia dels nens i nenes, essent protagonistes dels seus aprenentatges.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.