• Cicle Superior

  trabajo-en-equipo
  METODOLOGIES I APRENENTATGES

  · Aprenentatge de les llengües catalana, castellana i anglesa.
  · Treball de la lectura i l’escriptura des d’un enfocament constructivista potenciant el gust i l’hàbit lector.
  · Treball de destreses bàsiques per desenvolupar la comprensió lectora.
  · Apadrinament lector: activitat intercicle amb els alumnes de Cicle Inicial.
  · Teatre a 6è, representació d’una obra de teatre a final de curs.
  · Biblioteca.
  · Espais de conversa en llengua anglesa.
  · Desdoblament de grups.
  · Coneixement i interacció amb el món físic.
  · Desenvolupament de la competència social i ciutadana.
  · Competència matemàtiques.
  · Educació artística (música i plàstica).
  · Emprenedoria a 5è.
  · Treball cooperatiu i projectes de treball.
  · Treball de la competència digital.
  · Competència d’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria.
  · Tutoria personalitzada, Escolta’m.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.