• Educació Infantil

  ei1METODOLOGIES I APRENENTATGES
  A Educació Infantil l’alumne:
  ·aprèn a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: progressant en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. Assoleix progressivament seguretat i va formant-se una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  ·pensa, crea, elabora explicacions i s’inicia en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  ·progressa en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
  ·observa i explora l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participa, gradualment, en activitats socials i culturals.
  ·mostra iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills.

  PER POTENCIAR AQUESTES CAPACITATS TREBALLEM, a partir de l’agrupament internivell i en ràtios reduïdes:
  · L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des de l’enfocament constructivista, potenciant el gust i l’hàbit lector.
  · Racons d’aprenentatge i de joc simbòlic: l’infant tria, decideix, organitza i fa el seu treball individual i en grup.
  · Els hàbits.
  · Els llenguatges verbal, matemàtic, plàstic i musical.
  · Grups de conversa en llengua anglesa i en llengua catalana.
  · Biblioteca.
  · Contes a Cau d’orella junt als alumnes de Cicle Mitjà.
  · Adaptació a P3: dues mestres a l’aula durant el període d’adaptació (setembre-octubre).
  · Psicomotricitat.
  · Descoberta de l’entorn natural: experimentació, observació del bosc,…
  · Educació mediambiental.
  · Descoberta de l’entorn social i cultural (vivències de festes i tradicions, assistència a audicions i representacions teatrals).
  · Tutoria personalitzada, Escolta’m.
  · Treball per projectes.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.