• Normes de convivència

  NORMES DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

  Assistir puntualment a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

  Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les seves funcions docents. desenvolupament social, emocional i maduratiu.

  Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

  Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat, de tots els membres de la comunitat educativa.

  No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

  Respectar el Projecte Educatiu de Centre.

  Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el

  centre.

  Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres alumnes que no sigui pertorbada l’activitat normal al centre.

  Totes les famílies han de signar la Carta de Compromís Educatiu amb el centre i garantir el seu compliment.

  L’esmorzar ha de ser fruita o entrepans, si els alumnes porten pastes per esmorzar, aconsellem que no siguin industrials.

  Els envasos han de ser de plàstic o cartró.

  Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i els béns d’altres persones.

  Entre tots hem de mantenir el pati de l’escola net. No es permet passar amb gossos ni llençar burilles de cigarreta.

  Les invitacions de festes particular d’aniversari, no es lliuren dins del recinte escolar.

  Si voleu celebrar l’aniversari a la classe, cal que ho consulteu abans amb el/la tutor/a per tal de concertar-ho.

  Per motius de seguretat, els familiars s’abstindran de parlar i donar objectes als alumnes a l’hora del pati o menjador a través de la tanca del centre.

  A l’escola no es poden portar: diners, llaminadures, joguines, pilotes de cap tipus i mòbils (si el porten no poden treure’l i ha d’estar en silenci) i molt menys qualsevol objecte que pugui ser perillós.

  Es poden portar objectes que siguin per realitzar una tasca concreta d’aprenentatge.

  NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA A L’AULA

  Respectar als mestres i als companys.

  Aixecar la mà per parlar.

  Respectar el torn de paraula.

  Parlar bé, sense cridar.

  Tenir cura del material.

  Respectar als altres: per resoldre les diferències no cal pegar ni insultar, ni mossegar, ni estirar dels cabells.

  Caminar per la classe i el passadís sense córrer.

  Seure bé a la cadira.

  Ajudar-se els uns als altres.

  No imitar models inapropiats

   

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.