• Projectes de l’escola

  Treball internivell

  Aquesta iniciativa engloba tota la jornada escolar, arrenca des d’educació infantil i progressivament s’està estenent a tots els nivells del centre.

  El projecte es porta a terme en grups reduïts propiciant fer avançar l’alumne des d’allà on està, personalitza l’ensenyament, facilita l’acceptació de l’altre entre nens i nenes i exercita valors positius.

  L’objectiu és educar persones amb un projecte vital, capaces de conduir la seva vida en el present i en el futur, assentant les bases que els serviran per desenvolupar les intel·ligències que permeten rebre informació de l’entorn, analitzar-la i convertir-la en aprenentatge i coneixement.

  Projecte lingüístic

  El Projecte Educatiu del centre estableix la llengua catalana com la llengua vehicular de l’ensenyament. Dins els objectius bàsics del Centre hi figuren que els alumnes coneguin i utilitzin amb adequació i correcció ambdues llengües oficials i que tinguin un coneixement bàsic de la llengua estrangera del seu currículum.

  Llengua anglesa

  L’interès del projecte està en millorar la comprensió i expressió oral de la llengua anglesa des de P3 fins a 6è i la comprensió i expressió escrita a cicle superior, facilitar als nostres alumnes situacions d’immersió en llengua anglesa en contextos reals d’ús.

  Llengua alemana

  L’alumnat de sisè fa un primer contacte amb una segona llengua estrangera, l’aleman. L’objectiu és que l’alumnat tingui interès en l’aprenentatge de noves llengües i desenvolupi capacitats d’aprenentatge de diferents idiomes.

  Biblioteca i Pla d’Impuls de la lectura

  Lectura diària a Educació Infantil i Cicle Inicial i lectura en veu alta per part dels professors.

  Estona de Biblioteca setmanal a tots els nivell, per potenciar el gust per la lectura.

  Comprensió lectora

  Els alumnes aprenen a utilitzar estratègies per comprendre els textos escrits. Entre altres hi són: fer hipòtesis sobre el tema del text, activar coneixements previs, solucionar aspectes de vocabulari, fer inferències, captar les idees principals, prendre a fer preguntes sobre el text i llegir per parelles que potencia l’aprenentatge entre iguals.

  Llenguatge de programació amb Scratch

  A partir de quart l’alumnat s’inicia en el llenguatge de programació amb l’objectiu de fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals. L’Scratch es planteja per tal que els alumnes siguin creadors. L’alumnat va adquirit habilitats que acabaran incidint en els seus aprenentatges curriculars. Parlem de:

  • Creativitat
  • Resolució de problemes
  • Pensament estructurat i lògic
  • Perseverança i tolerància a la frustració

  En aquest sentit la introducció de l’Scratch a l’aula passa per plantejar reptes als alumnes en el sentit de la creació de jocs o d’històries interactives.

  Emprenedoria 5è

  L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat as-soleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

  Es tracta de fomentar l’esperit emprenedor perquè els alumnes adqui-reixin els coneixements necessaris per estar preparats per al futur en l’àmbit social, econòmic, cultural i polític. Formar-los a partir de l’educació impulsant actituds i capacitats emprenedores que implica passar d’un sistema educatiu tradicional a un enfocament més actiu i cre-atiu que prepara als joves a confiar en les seves pròpies capacitats.

  Missió Alba i Recerkids

  L’alumnat de Cicle Superior participa en aquests dos projectes d’investigació. L’objectiu és desenvolupar les competències científiques i l’interès per la investigació.

  Projecte Escolta’m (Tutoria personalitzada)

  El projecte Escolta’m es fonamenta en una relació tutorial basada en la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa; la mirada capacitadora i la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de tots els alumnes del grup-classe, sense exclusió.

  Jornades Culturals

  Tots els alumnes de l’escola durant una setmana treballen al voltant d’un centre d’interès, es fan agrupaments internivell i de grups reduïts.

  Racons a Educació Infantil i Mitjans

  L’alumne construeix el seu propi aprenentatge: investiga, prova, modifica, construeix, explica, inventa…

  L’organització de grups és natural, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda mútua, i on els infants més madurs serveixin de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona.

  La funció del mestre és fer de guia, d’organitzador, de mediador que facilita el procés.

  Colònies Escolars

  Durant tres dies al llarg del segon o tercer trimestre, els alumnes de l’escola gaudeixen de l’oportunitat de conviure amb els companys i mestres en una casa de colònies. A través de diferents centres d’interès els alumnes s’endinsaran en històries fantàstiques on els monitors i mestres són personatges que els porten de la mà cap a nous aprenentatges i vivències.

  Projecte de material socialitzat

  Les finalitats d’aquest projecte són: reduir les despeses de les famílies, reutilitzar el material, fomentar una sèrie de valors al voltant del reciclatge i la protecció del medi ambient.

Copyright © 2012 Escola Les Fontetes. All rights reserved.